VERKSAMHETSIDÉ

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

 

Därför vill vi utforma vår idrott så att

  • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,
  • alla som vill, oavsett ras, religion, ålder kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,
  • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar och nationaliteter,
  • de som deltar får vara med och bestämma och ta ansvar för sin verksamhet,
  • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap,
  • den är fri från doping,
  • den bedrivs med sund ekonomi, i god etik och respekt för samhällets lagar och andra regler.

 

Vi delar in idrotten efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avses idrott till och med 12 års ålder. Med ungdomsidrott avser vi i allmänhet idrott för tonåringar upp till och med 20 års ålder. Med vuxenidrott avser vi idrott för de som är över 20 år.

 

I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

 

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott. I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.